تغییر عادتها یک چالش بزرگه و دارم سعی میکنم از هر طریقی که بلدم از پسش بربیام.  ان ال پی راهیه که بنظرم میرسه.