تو این چند ماهی که سر نزدم، زندگیم خیلی تکون خورد. وارد رابطه ی دلنشینی شدم، و ....

بابا رفت.

چهل روز از پرکشیدنش گذشت.

تلخی های زیادی تو همین مدت کوتاه تجربه کردم.تلخی های که نبودنشونو تأیید میکرد. منظورم نبودن نیس. سفر کردنه....

و الان....

منم. اینجا....

و میخوام زندگی کنم. ....