امروز تو سریالی که داشتم میدیدم چند تا سوال مطرح شد که ذهنمو درگیر کرده.

Do you know who you are?

IS this the life that you want?

....