دو روز گذشته تنش خیلی زیاد بود و حالم خیلی بد بود. اما نمیشه زندگی رو اینجوری ادامه داد. باید بلند شد و همه چیز رو از نو شروع کرد. سخته. همه چیز به هم ریخته اس. ذهنم.خونه و...

اما باید شروع کرد. نمیدونیم چقدر وقت داریم فقط میدونیم که باید قدرشو دونست. من  در حال یادگیری ام و گذشته گذشته