کل امروز رو گریه کردم و سریال دیدم و خوابیدم. عجب روز مفیدی. 

ولی بسه دیگه. الان باید برم دوش بگیرم و زندگی رو از اول شروع کنم