اینکه من هی میام وبلاگمو چرت و پرت مینویسم نشونه ی چیه؟

 بذارین خودم بگم. 

خوابم میاد. کلی کار دارم. و کلافه ام. نمیدونم چیکار کنم.  و اینکه باید فوری با همسرم حرف بزنم. ولی تا حدود یک و نیم ساعت دیگه نمیشه. چون باشگاهه. 

دیگه همینا