کلی حرف زدیم. در مورد این حسی که نمیخوام بازم باشه. و الان امیدوارم و آروم