خودم که با پیشرفتم تو ساز حال میکنم. تازه کار با استعدادیم