زندگیم پر از این جمله هس. من شروع میکنم.

کی؟ 

واقعا خجالت نمیکشی؟ 

شروع کن دیگه