یه استاد دارم که حس میکنم اگه استاد دانشگاه نمیشد،پتانسیل خوبی داشت واسه نظامی شدن.یه جورایی حس میکنه تو سربازخونه هست.البته اینم بگم که آدم محترمیه.ولی خب وقتی باهات حرف میزنه حس میکنی مستاصلی، و هیچ چاره ای نداری جز اینکه بگی اطاعت قربان.

استاد،کمی مهربانتر باش لطفاً