الان اصفهانم.شرایط خوبه.دیشب بحث شد.به یاد م.ر افتادم.دلم گرفت