تغییر سخته. یه عااالمه تغییر دلم میخواد. حرکت و جدا شدن از اینی که هستی سخته. اما باید انجامش بدی تا بشی اونی که باید باشی. 

یکبار برای همیشه بلند شو. و ادامه بده. بساز زندگیتو. و به لحظه هات فرصت حسرت رو نده. رنگ عشق بزن به همه ی زندگیت. و عاشق باش.

دیشب رفتم تو اتاق. به همسرم گفتم منم بیام که تندتند مرتبش کنیم تموم شه. گفت نه. من دارم با تمیز کردن اتاق حال میکنم. میدونم که باخیلی چیزای کوچیک و بزرگ حال میکنه. یادم افتاد که تو مهمونی، داداشم که  بخشی از غذا رو درست کرده بود با چه لذتی تعریف میکرد از اشپزیش و معلوم بود کلی با غذا درست کردن حال کرده. یاد خودم افتادم که  وقتایی که مهمون دارم چه با استرس کار میکنم. به این فکر کردم که باید با لحظه هام حال کنم واقعا. 

من بلند میشم. و زندگیمو میسازم. و با لحظه لحظه ی ساختنش حال میکنم.