درد دارم. روحی و جسمی. حالم گرفته است. دستم بدجور تیرمیکشه. و دندانم. ولی بیشتر قلبم. روحم .جانم