عجب تعطیلات مفیدی! سازم ذو گذاشتم جلوم و به این فک میکنم که چه زود تعطیلات گذشت و من تمرین نکردم. فردا هم خیلی شاد باید برم کلاس! ضمنا چند روزه باید یه متن رو واسه همسر ترجمه کنم. نمیدونم چجوری به همش برسم امروز. یک ساعت ساز تمرین کردم. هنوز خوب یاد نگرفتم دستان ها رو. فک کنم بهتره اول یک نسکافه میل کنم و بعد هم یکم برم سراغ ترجمه ی همسر. و بعد برگردم به ساز نازنین