بت هایی که ازشون تو ذهنم ساختم دارن یکی یکی میشکنن.