دیگه دپرسی بسه.

از چه دلتنگ شدی؟

دلخوشی ها کم نیست.