خیلی واسم سخته بخوام خبر بد بدم به کسی.امشب مجبور شدم.چون و.ح ازم خواست نمرشو ببینم.

مشروط...