الان تو فرجه ایم.تازگیها خندم میگیره از چیزایی که یه روزی حرصمو درمی آورد.