چند دقیقه دیگه عاشوراست.ما که امسال هیچی از محرم نفهمیدیم.((بقیه ی سالها میفهمیدی؟؟؟؟))

نمیدونم

امروز وقتی تو سلف ناهار نذری دادن تازه یادم اومد تاسوعاست.

خوب که فکر میکنم میبینم چند ساله انگار.

خوب که فکر میکنم میبینم نمیتونم فکر کنم.اصلا ولش کن.

انگار قاطی کردم.شاید اثرات این پروژه اس که معلوم نیس کی قراره تموم شه.