هی میخوام مثبت نگاه کنم ولی یه عده بدجوری رو نرون.خدایا خودت کمک کن. راستی دارم سعی میکنم یه مدل دیگه زندگی کنم.مبتنی بر مفاهیم کتاب فلورانس اسکاولشین.

دیروز آرزو دفاع داشت.خوب بود ولی آخرش انقدر هول شد که یادش رفت تشکر کنه.

...

همین؟

خب من موندگار شدم تو خوابگاه چون کلی کار نیمه تموم دارم.

دیگه اینکه دلم بدجوری لک زده واسه یلداهای خوابگاهی،هرچند انگار امسال قراره خوابگاه نباشم.