اوضاع اونجوری که انتظا داشتنم پیش نرفت.ولی امیدوارم باز.........