باز قراره همه همدیگه رو ببینن.کاش منم میتونستم.

بی فکرن این پایتخت نشینها.

به کسی برنخوره.دوستای خودمو میگم