خدایا مثل همیشه کلی درخواست ازت دارم.

نزدیکترینش تافله.حلش کن قربونت برم.

و تو میدونی که مهمترینش تافل نیست.

وای چه حالی میده که تو همه چیو میدونیییییییییییییییی

بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس