الان خوابگاهم.جائیکه ۴ سال توش زندگی کردم.

چه حسیه وقتی مثل یه مهمون بر میگردی.دیشب با بچه ها  رفتیم واسه احیا.

چه صفایی داشت.هم مراسم.هم دیدن دوباره ی بچه ها.

حالا یه هدف اساسی دارم.کنکور

مسخرس؟خب همینه دیگه.چیکار کنم؟